มัสยิดกรือเซะ

สถานที่ท่องเที่ยว

ศาสนสถาน


เวลาทำการ

08.00 น. - 16.00 น.

ที่จอดรถ
ที่พัก
ห้องน้ำ

เบอร์โทรติดต่อ :

073 461 115

ค่าเข้า :

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

พิกัด :

6.873025,101.302838

ที่อยู่ :

48 ต.กรือเซะ

คำแนะนำ :

00000

มัสยิดกรือเซะ

1. เรื่องเดิม

ด้วย จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 จากงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โครงการเทศกาลท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมย่อย Pattani – ASEAN Water Festival 2017 ในวงเงิน 1,940,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) (เอกสารแนบ)